รายละเอียดข้อความประชาสัมพันธ์

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสบการณ์การทำธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษา นำความรู้และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพ และรายได้ในอนาคต เมื่อสำเร็จการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาได้สนับสนุนงบประมาณ และได้พิจารณาคัดเลื่อกกลุ่มธุรกิจของนักเรียนนักศึกษา โดยมีแผนธุรกิจที่ผ่านการพิจารณา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5 แผนธุรกิจ ดังนี้

  1. แผนธุรกิจ EP แอร์และติดตั้งระบบไฟฟ้า

ลักษณะงาน : บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ติดตั้งและล้างแอร์) และรับติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร

ครูที่ปรึกษาธุรกิจ : นายพงษ์อนันต์ อนันตภักดิ์ โทร. 087-8585007

  2. แผนธุรกิจ เทคนิคร้อยเอ็ดเซอร์วิส

ลักษณะงาน : บริการซ่อมรถจักรยานต์ และเครื่องยนต์เล็ก ได้แก่ เครื่องตัดหญ้าและอุปกรณ์ทางการเกษตร

ครูที่ปรึกษาธุรกิจ : นายศุภกร เรืองไทยแสง โทร. 087-2326319

  3. แผนธุรกิจ อาร์อีทีซี อาร์ดเวิร์ค ดีไซน์

ลักษณะงาน : รับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ การ์ดบัตรเชิญ ใบปลิว แผ่นพับ นามบัตรธุรกิจ และรับออกแบบ backdrop โปสเตอร์งานวิชาการ แฟ้มสะสมงาน

ครูที่ปรึกษาธุรกิจ : นางสาวมนัญญ์ชยา ชูวงศ์เลิศ โทร. 099-0459789

  4. แผนธุรกิจ ศูนย์บริการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย/ระบบกล้องวงจรปิด

ลักษณะงาน : บริการาออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย/ระบบกล้องวงจรปิด

ครูที่ปรึกษาธุรกิจ : ว่าที่่ ร.ต.รัฐบดินทร์ กลิ่นเกษร โทร. 090-5796034

  5. แผนธุรกิจ ก่อสร้างไม้ประดิษฐ์

ลักษณะงาน : กระถางไม้ประดิษฐ์ชนิดแขวน

ครูที่ปรึกษาธุรกิจ : นางสาวมาริษา แสงมล โทร. 080-1509223

 

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจ/ประชาชนทั่วไป ได้รับทราบ และเลือกใช้บริการได้