1.ให้ทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของวิทยาลัย

2.เปิด web browser ตรงช่อง address bar ให้ใส่ 192.168.200.1 ก็จะได้ตามภาพด้านล่างนี้

 

 

GO BACK TO THE HOMEPAGE