ครูผู้สอน
รายวิชา
กลุ่มเรียน
หมายเหตุ
คุณครูศรัญยา  สังฆะมะณี
081-0571622

ให้นักศึกษาเรียนและส่งเฉพาะคำตอบทั้ง 12 moduleให้ดำเนินการส่งงาน พร้อมแนบใบปะหน้า

ถึง e-mail ครูผู้สอน

คุณครูบุณยดา ปัญญาไว
095-6602170


ให้นักศึกษาเรียนและส่งเฉพาะคำตอบทั้ง 12 module

 

ให้ดำเนินการส่งงาน พร้อมแนบใบปะหน้า

ถึง e-mail ครูผู้สอน

คุณครูสุพัตรา ไผ่แสวง
085-0127803

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3000-1221
นักเรียนทาใบงานทุกใบงาน พร้อมแนบ ใบปะหน้าส่ง

สชอ.2/5-6

ให้ดำเนินการส่งงาน พร้อมแนบใบปะหน้า

ถึง e-mail ครูผู้สอน

คุณครูเจมใจ สระใหญ่
093-5639977

 

ให้นักศึกษาทำใบงานทุกใบงาน พร้อมแนบใบปะหน้าส่ง

 

ให้ดำเนินการส่งงาน พร้อมแนบใบปะหน้า

ถึง e-mail ครูผู้สอน

ภายใน 31 สิงหาคม 2559

คุณครูณฐมน แสงอาษา
098-2808815

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3000-1221
ให้นักเรียนทาใบงานทุกใบงาน พร้อมแนบ ใบปะหน้าส่ง
สชอ.2/7 สทล.2/1-2

ให้ดำเนินการส่งงาน พร้อมแนบใบปะหน้า

ถึง e-mail ครูผู้สอน

ภายใน 31 สิงหาคม 2559

คุณครูวรัญญา เชื้อวังคำ
088-5324556


ให้นักศึกษาทำใบงานทุกใบงาน พร้อมแนบใบปะหน้าส่ง

ให้ดำเนินการส่งงาน พร้อมแนบใบปะหน้า

ถึง e-mail ครูผู้สอน

ภาษาอังกฤษ ฟัง - พูด

การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ภาษาอังกฤษพาณิชย์

การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน

การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน

  นักเรียน นักศึกษาที่เปิดไม่ได้ให้เปิดด้วย Google Chrome https://www.google.com/chrome/index.htm