ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center แบบถาวร จังหวัดร้อยเอ็ด    

 

 

                                            

 

 

  ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center แบบถาวร จังหวัดร้อยเอ็ด