นายรังสิต วงษ์แก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

นายจำเนียร สุมาริธรรม
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายขันติ บริบูรณ์
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายทองหล่อ พามนตรี
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางพนิตพร กลางประพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายพนม ทิพย์ เหลือง
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายรัฐศิลป์ สินสุนทรพงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายวีระชัย อิทธสมบัติ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายฐิติ สันติทวีพฤกษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายพินิจ ทิพนัส
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายชนินทร์ สุขประชา
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ว่าที่ร้อยตรีวชิรชตเกษดา สดมพฤกษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวทิวาพร แก้วเสถียร
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวจุไรรัตน์ แข็งขันธ์
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี