แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

บุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอนประจำแผนก มีด้วยกัน 7 ท่าน

ว่าที่ ร.ต.ลำปาง พันธ์เพชรหัวหน้าแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นายพนม ทิพย์เหลืองผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นายอาจินต์ วงษ์แก้วที่ปรึกษาแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๓

นายทองดี ทาบึงการปกครองแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๓

นายมนตรี มนตรีพิลาสวัสดิการแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นายบุญถิ่น บัวชุมพัสดุแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นายวนิช โสระศรีวิชาการแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒