แผนกวิชาก่อสร้าง

บุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอนประจำแผนก มีด้วยกัน 9 ท่าน

นายสุนทร ทิพย์วงศาหัวหน้าแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๑

นายวรวัฒน์ ศิริเวชผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๑

นายสินทร ศิริบูรณ์งานอาคารสถานที่แผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๓

นายฉัตรชัย เซ็นกลางวิชาการแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นายจรูญวิศิษฎ์ สังสะนาปกครองแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นางอารยา พัฒนจักรสวัสดิการแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นายวีระชัย อิทธสมบัติกิจกรรมแผนกวิชา

ครูอัตราจ้าง

นายฉลองกรุง ฮาตวงศ์ช่วยวิชาการแผนกวิชา

ครูอัตราจ้าง

นายวรเชษฐ์ โยชน์ชัยสารธุรการแผนกวิชา

ครูอัตราจ้าง