แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

บุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอนประจำแผนก มีด้วยกัน 16 ท่าน

นายวิโรจน์ อรัญโชติหัวหน้าแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๓

นายโกศล ไชยโสดาผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นายสุรพล พลเยี่ยมวิชาการแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นายจักรพงศ์ ภูวพันธ์สกุลธุรการแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นายธรรมนูญ ทรัพย์สุวรรณพัสดุแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นายทองหล่อ พามนตรี ครู อันดับ คศ.๒

กิจกรรมแผนกวิชา

นายสมจิตร จอมคำสิงห์ ปกครองแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นายบุญเลิศ พรมมงคล สวัสดิการแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นายจรูญศักดิ์ บุษบา งานวิจัยฯ แผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นายวัฒนา ขันธะงานซ่อมบำรุงแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นายจักรพันธ์ แก่นกิจวิบูลย์ช่วยธุรการแผนกวิชา

ครูอัตราจ้าง

นายธนะชัย ขามรัตน์งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

ครูอัตราจ้าง

นายชิโนรส เรืองโพนช่วยวิชาการแผนกวิชา

ครูอัตราจ้าง

นายปัญจะ ใจนุกูลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

ครูอัตราจ้าง

นายวินัย เหล่าชัยช่วยกิจกรรม/ช่วยวิจัยฯ แผนกวิชา

ครูอัตราจ้าง

นายอนุสรณ์ เฉลิมแสนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล/ช่วยพัสดุแผนกว

ครูอัตราจ้าง