แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

บุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอนประจำแผนก มีด้วยกัน 9 ท่าน

นายสุเมรุ ศุภมงคลหัวหน้าแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นายองอาจ เสนะวีณินผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นายสรชัช ภูจ่าพลพัสดุ/ปกครองแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นายสุริยา ขระณีย์สวัสดิการ/ปกครองแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๑

นายสุนทร วิเชียรศรีวิชาการ/กิจกรรมแผนกวิชา

ครูอัตราจ้าง

นายสราวุฒิ วงสุเพ็งกิจกรรม/ปกครองแผนกวิชา

ครูอัตราจ้าง

นายมนตรี วงศรีเทพ ธุรการ/ปกครองแผนกวิชา

ครูอัตราจ้าง

นายจักรพันธ์ หันประดิษฐ์กิจกรรม/ปกครองแผนกวิชา

ครูอัตราจ้าง

นายรัฐศิลป์ สินสุนทรพงศ์กิจกรรม/ปกครองแผนกวิชา

ครูอัตราจ้าง