แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม

บุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอนประจำแผนก มีด้วยกัน 5 ท่าน

นายคำรณ วรามิตรหัวหน้าแผนกวิชา/ปกครองแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

ครูฤทธิชัย ศรีจวนฝ่ายกิจกรรมแผนก และครูที่ปรึกษาชมรม

ครูอัตราจ้าง

ครูพรกมล ผ่องศิลาผู้ช่วยหัวหน้าแผนก และฝ่ายวิชาการแผนก

ครูอัตราจ้าง

ครูฤทธิ์มังกร มนตรีโพธิ์ฝ่ายงานพัสดุแผนก และฝ่ายปกครองแผนก

ครูอัตราจ้าง

ครูสุธาสินี ดวงมณีฝ่ายวิชาการ และฝ่ายธุรการแผน

ครูอัตราจ้าง