แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

บุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอนประจำแผนก มีด้วยกัน 11 ท่าน

นางณัฎฐา จงใจภักดิ์หัวหน้าแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นายเฉลิม พิเมยผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นายเพชร ตันสังวรณ์วิชาการแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นายสุรพล รักษาวนิชชาธุรการแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นายสุรกิจ เทวราชประจำแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นางยุภี อาบสุวรรณ สวัสดิการแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๓

นายสุรศักดิ์ พรมศรี ปกครองแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๓

นายไพฑูรย์ เรืองเพ็ง ช่วยปกครองแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๓

นายประทีป อภัยแสนพัสดุแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นายอัษฎางค์ นันโทช่วยวิชาการแผนกวิชา

ครูอัตราจ้าง

นายพินิจ ทิพนัสกิจกรรมลูกเสือแผนกวิชา

ครูอัตราจ้าง