แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

บุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอนประจำแผนก มีด้วยกัน 13 ท่าน

นายเอกชัย ดีสุขหัวหน้าแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นายฤทธิรงค์ สุทธิบากผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นายธิปดิ์ ภาสว่างงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นายไพบูลย์ ดีอำมาตย์สวัสดิการแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นายไชยวัฒน์ วงศ์สมศรีพัสดุแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นายธีระ คำแปลธุรการแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นายนพพร กอผจญกิจกรรมแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นายพิสันต์ จันทมาศช่วยงานสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นางสาวจันทิมา วรรณโชติ ช่วยปกครองแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นางสาวชลิตา รุจิณรงค์ วิชาการแผนกวิชา

ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร.ท.วชิรชตเกษดา สดมพฤกษ์ช่วยกิจกรรมแผนกวิชา

ครูอัตราจ้าง

นางสาวขนิษฐา ลาดหนองขุ่นช่วยกิจกรรมแผนกวิชา

ครูอัตราจ้าง

นายกฤตธนกร ชินภักดีช่วยกิจกรรมแผนกวิชา

ครูอัตราจ้าง