แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

บุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอนประจำแผนก มีด้วยกัน 20 ท่าน

นายเกรียงไกร เมืองหงษ์หัวหน้าแผนก

ครู อันดับ คศ.๓

นายอมร ฤทธิกูลผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นางสาวภัคทรานิษฐ์ แสนหลาบคำประจำแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๓

นางบุณยดา ปัญญาไวธุรการแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นางอุดมลักษณ์ ประถมบุตรสวัสดิการแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นางสาวทฤษฎี เสมาพัสดุแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๓

นางณิชนันย์ ชูวงศ์เลิศวิชาการแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นางนลินี ศุภพัชรกุลประจำแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นายมนูญ น้อยนาแสงประจำแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นางศรัญยา สังฆะมะณีประจำแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นางเยาวลักษณ์ น้อยนาแสงประจำแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นางสาวอรทัย วิเศษศุกลครู อันดับ คศ.๓

ประจำแผนกวิชา

นายพฤฒิวิชช์ ศิริพันธ์ประจำแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นางพนิตพร กลางประพันธ์ประจำแผนกวิชา

ครู อันดับ คศ.๒

นางสาวเจมใจ สระใหญ่ช่วยพัสดุแผนกวิชา

ครูอัตราจ้าง

นายสันติ แสงสีดาช่วยวิชาการแผนกวิชา

ครูอัตราจ้าง

นางสาวจิตติพร สุขพัฒน์ช่วยวิชาการแผนกวิชา

ครูอัตราจ้าง

นางสาวชนิดา ใยบุรีช่วยธุรการแผนกวิชา

ครูอัตราจ้าง

นางสาวศุภลักษณ์ รัตนพันธุ์ช่วยสวัสดิการแผนกวิชา

ครูอัตราจ้าง

นางสาวนริศรา วาเสนังช่วยสวัสดิการแผนกวิชา

ครูอัตราจ้าง