วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

เลขที่ 210 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ : 043-511290

โทรสาร : 043-511290 ต่อ 1

Email : retc@retc.ac.th