ปรัญชาวิทยาลัย

ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พัฒนาสังคม

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นจัดการอาชีวศึกษาให้เกิดความเข้มแข็งในด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคม ความต้องการของตลาดแรงงานและก้าวทันเทคโนโลยี

พันธกิจ

  1. จัดการเรียนรู้และฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
  2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  3. พัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
  4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ระดมทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน

ยุทธศาสตร์

  1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้วิชาชีพอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
  2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
  3. สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ พัฒนาถ่ายทอด องค์ความรู้และเทคโนโลยี
  4. สร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน
  5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีความรอบรู้ทันเทคโนโลยี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
  6. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐ เอกชนและอาชีพอิสระ มีความเชื่อมั่นในวิชาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ มีความรู้ เพียงพอสำหรับใช้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข