การใช้บริการอินเตอร์เน็ตของวิทยาลัย

สำหรับของคณะครูและบุคลากร
– ที่ยังไม่มี Username & Password ติดต่อได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศได้ครับ

สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ให้กรอกดังต่อไปนี้
– Username : รหัสนักศึกษา 11 หลัก
– Password : รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก

หมายเหตุ : หากเชื่อมเครือข่ายอินเตอร์ WiFi แล้ว ไม่สามารถใช้งานได้ ให้เข้าไปที่ 192.168.200.1