คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

1. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ประธานกรรมการ

2. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

กรรมการ

3. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

4. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

กรรมการ

5. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

กรรมการ

6. นายไพฑูรย์ เรืองเพ็ง

ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร

กรรมการ

7. นายทองดี หาบึงการ

ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

กรรมการ

8. นายสุรศักดิ์ พรมศรี

ผู้แทนฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

9. นายอภิสิทธิ์ จิตเที่ยง

ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

กรรมการ

10. นายโกศล ไชยโสดา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

11. นายนพพร กอผจญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

12. นายจรูญวิศิษฏ์ สังสะนา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

13. นายวินัย สรรพวงค์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

14. นางสาวอรทัย วิเศษศุกล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

15. นายประทีป อภัยแสน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

16. นายอิสระ วรนาม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

17. นางสาวสุพัตรา บุญเพ็ง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ