คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

1. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ประธานกรรมการ

2. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

กรรมการ

3. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

4. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

กรรมการ

5. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

กรรมการ

6. นายประทีป  อภัยแสน

ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร

กรรมการ

7. นายปรีชา  หงส์ผาแก้ว

ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

กรรมการ

8. นายวิโรจน์  อรัญโชติ

ผู้แทนฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

9. นายอภิสิทธิ์  จิตเที่ยง

ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

กรรมการ

10. นายวินัย  สรรพวงค์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

11. นางสาวอรทัย  วิเศษศุกล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

12. นางพนิตพร  กลางประพันธ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

13. นายอดุลย์  ถามุลตรี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

14. นายเอกชัย  ดีสุข

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

15. นายนพพร  กอผจญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

16. นายพนม  ทิพย์เหลือง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

17. นายสุริยา  ขระณีย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

18. นายจรูญศักดิ์  บุษบา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

19. นายเฉลิม  พิเมย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

20. นายวิศิษฏ์  ปัญญาไว

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

21. นายอิสระ  วรนาม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

22. นายอนุชิต  สิงห์จันทร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

23. นายวรเชษฐ์  โยชน์ชัยสาร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

24. นายชนินทร์  สุขประชา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

25. นายสวิสดิ์  ปาปะเก

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

26. นายสุรชัย  พิจุลย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

27. นายอำนวย  น้อยประสิทธิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

28. นายสุทธิพงษ์  อันทรบุตร

29. วัชรพงศ์  ดอนแถลง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

กรรมการ

30. นางสุพัตรา  สุวรรณชัยรบ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ