คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

1. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ประธานกรรมการ

2. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

กรรมการ

3. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

4. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

กรรมการ

5. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

กรรมการ

6. นายไพฑูรย์ เรืองเพ็ง

ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร

กรรมการ

7. นายทองดี หาบึงการ

ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

กรรมการ

8. นายวิโรจน์  อรัญโชติ

ผู้แทนฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

9. นายจรูญวิศิษฐ์  สังสะนา

ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

กรรมการ

10. นายวินัย  สรรพวงค์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

11. นางสาวอรทัย  วิเศษศุกล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

12. นายฤทธิรงค์  สุทธิบาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

13. นายประทีป  อภัยแสน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

14. นายอดุลย์  ถามุลตรี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

15. นางพนิตพร  กลางประพันธ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

16. นายเอกชัย  ดีสุข

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

17. นายโกศล  ไชยโสดา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

18. นายนพพร  กอผจญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

19. นายพนม  ทิพย์เหลือง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

20. นายสุริยา  ขระณีย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

21. นายจรูญศักดิ์  บุษบา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

22. นายเฉลิม  พิเมย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

23. นายบรรจง  ชัยถาวร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

24. นายอิสระ  วรนาม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

25. นายอภิสิทธิ์  จิตเที่ยง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

26. นายอนุชิต  สิงห์จันทร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

27. นายวรเชษฐ์  โยชน์ชัยสาร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

28. นายชนินทร์  สุขประชา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

29. นางสาวสุพัตรา  บุญเพ็ง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ