คณะครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายจรูญศักดิ์ บุษบา
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชา

นายวิโรจน์ อรัญโชติ
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา
นายทองหล่อ พามนตรี
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
สวัสดิการแผนกวิชา
นายสมจิตร จอมคำสิงห์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
ปกครองแผนกวิชา
นายบุญเลิศ พรมมงคล
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
ผู้ช่วยพัสดุแผนกวิชา
นายจักรพงษ์ ภูวพันธ์สกุล
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
วิชาการแผนกวิชา
นายสุรพล พลเยี่ยม
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
ผู้ช่วยธุรการแผนกวิชา
นายนิติศักดิ์ ศรีวัฒนา
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
ผู้ช่วยปกครองแผนกวิชา
นายอนุสรณ์ เฉลิมแสน
พนักงานราชการ
พัสดุแผนกวิชา
นายปัญจะ ใจนุกูล
พนักงานราชการ
ผู้ช่วยงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ฯ
นายจักรพันธ์ หันประดิษฐ์
พนักงานราชการ
กิจกรรมแผนกวิชา
นายสรรค์ สุดเฉลียว
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยกิจกรรมแผนกวิชา
นายอาคม ปราสาร
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
นายนิเทศก์ แก้วไกรสร
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยธุรการแผนกวิชา
นายทองพูน สุขรัตน์
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
นายเสน่ห์ หงส์สิงห์
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
นายฉันทวุฒิ พามนตรี
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา