คณะครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายนพพร กอผจญ
ครู อันดับ คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชา
นางจารุณี แก้วหาดี
ครู อันดับ คศ.2
ผู้ช่วยธุรการแผนกวิชา
นายเอกชัย ดีสุข
ครู อันดับ คศ.3
สวัสดิการแผนกวิชา
นายฉัตรทนันท์ ผ่องศาลา
ครู อันดับ คศ.3
พัสดุแผนกวิชา
นางสาวชลิตา รุจิณรงค์
ครู อันดับ คศ.1
วิชาการแผนกวิชา/งานครูที่ปรึกษาแผนกวิชา
นายสัญญา  ปาลศรี
ครู อันดับ คศ.3
พัสดุแผนกวิชา
ว่าที่ ร.ต.รัฐบดินทร์ กลิ่นเกษร
พนักงานราชการ
วิจัยและสิ่งประดิษฐ์/แนะแนวแผนกวิชา
นางสาวสุภาวินี กอผจญ
พนักงานราชการ
ผู้ช่วยธุรการ/งานทะเบียนแผนก
นายธีรนันท์ ศิลาคะ
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยกิจกรรม/สื่อการสอนแผนกวิชา
นายไชยรัตน์ ทัชราพร
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยกิจกรรม/สื่อการสอนแผนกวิชา
นายสมคิด  ลำพาย
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยกิจกรรม/สื่อการสอนแผนกวิชา
นายนันทภพ  สุมาริธรรม
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยกิจกรรม/สื่อการสอนแผนกวิชา
นายนิพนธ์  บุญโชติ
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยกิจกรรม/สื่อการสอนแผนกวิชา