คณะครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายฤทธิรงค์ สุทธิบาก
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชา

นายนพพร กอผจญ
ครู อันดับ คศ.2
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา
นายเอกชัย ดีสุข
ครู อันดับ คศ.3
สวัสดิการแผนกวิชา
นายฉัตรทนันท์ ผ่องศาลา
ครู อันดับ คศ.3
พัสดุแผนกวิชา
นายไพบูลย์ ดีอำมาตย์
ครู อันดับ คศ.3
พัสดุแผนกวิชา
นางจารุณี แก้วหาดี
ครู อันดับ คศ.2
ผู้ช่วยธุรการแผนกวิชา
นางสาวชลิตา รุจิณรงค์
ครู อันดับ คศ.1
วิชาการแผนกวิชา/งานครูที่ปรึกษาแผนกวิชา
ว่าที่ ร.ต.รัฐบดินทร์ กลิ่นเกษร
พนักงานราชการ
วิจัยและสิ่งประดิษฐ์/แนะแนวแผนกวิชา
นางสาวสุภาวินี กอผจญ
พนักงานราชการ
ผู้ช่วยธุรการ/งานทะเบียนแผนก
ว่าที่ ร.อ.เกษดา สดมพฤกษ์
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยปกครองแผนกวิชา
นายปัญจพล แก้วมูล
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยสวัสดิการแผนกวิชา
นายธีรนันท์ ศิลาคะ
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยกิจกรรม/สื่อการสอนแผนกวิชา
นายไชยรัตน์ ทัชราพร
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยกิจกรรม/สื่อการสอนแผนกวิชา