คณะครู แผนกวิชาช่างโลหะการ

นายพนม ทิพย์เหลือง
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชา

นายบุญถิ่น บัวชุม
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา
นายทองดี ทาบึงการ
ครู อันดับ คศ.3
วิชาการแผนกวิชา
นายวนิช โสระศรี
ครู อันดับ คศ.3
ปกครองแผนกวิชา
นายวิชัย อินอุ่นโชติ
ครูอัตราจ้าง
สวัสดิการแผนกวิชา
นายกิตติพงษ์ อาจมูลลา
ครูอัตราจ้าง
พัสดุแผนกวิชา
นายนราธิป ศิริเกตุ
ครูอัตราจ้าง
กิจกรรมและธุรการแผนกวิชา