คณะครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายเฉลิม  พิเมย
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชา

สิบเอก สมพร หอมอินทร์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา
นายสวัสดิ์ ปาปะเก
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
ประจำแผนกวิชา
นางยุภี อาบสุวรรณ
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
วิชาการแผนกวิชา
นางณัฎฐา จงใจภักดิ
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
ประจำแผนกวิชา
นายประทีป อภัยแสน
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
ประจำแผนกวิชา
นายพิทักษ์ อุทสาร
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
ประจำแผนกวิชา
นายวงศกร  ชิณโย
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
ประจำแผนกวิชา
นายรุ่งเรือง ธรรมโร
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
ประจำแผนกวิชา
นายพินิจ  ทิพพัส
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
ประจำแผนกวิชา
นายณรงค์ศักดิ์  มาดหมาย
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
ประจำแผนกวิชา
นายอนันท์ ถุงน้ำคำ
ครูอัตราจ้าง
ปกครองแผนกวิชา
นายอัษฎางค์ นันโท
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
นายวิษณุ โสมเกตรินทร์
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
นายเจตดิลก ปักโคสัง
ครูอัตราจ้าง
กิจกรรมแผนกวิชา
นางสาวเยาวลักษณ์  พิมพ์ทอง
ครูอัตราจ้าง
พัสดุแผนกวิชา
นายวิทยา  ชมพูมาศ
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา