คณะครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายเฉลิม  พิเมย
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.๒
หัวหน้าแผนกวิชา

สิบเอก สมพร หอมอินทร์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา

นายเพชร ตันสังวรณ์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
ประจำแผนกวิชา
นายไพฑูรย์ เรืองเพ็ง
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
ประจำแผนกวิชา
นายสวัสดิ์ ปาปะเก
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
ประจำแผนกวิชา
นางยุภี อาบสุวรรณ
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
วิชาการแผนกวิชา
นางณัฎฐา จงใจภักดิ
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
ประจำแผนกวิชา
นายประทีป อภัยแสน
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
ประจำแผนกวิชา
นายพิทักษ์ อุทสาร
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
ประจำแผนกวิชา
นายรุ่งเรือง ธรรมโร
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
ประจำแผนกวิชา
นายศุภชัย คำสอนทา
พนักงานราชการ
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
นายอนันท์ ถุงน้ำคำ
ครูอัตราจ้าง
ปกครองแผนกวิชา
นายอัษฎางค์ นันโท
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
นายพงษ์อนันต์ อนันตภักดิ์
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
นายธนะชัย วรรณดี
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
นายอัคเนย์ บุญแสน
ครูอัตราจ้าง
พัสดุแผนกวิชา
นางสาวชุลีมาศ ภพไกร
ครูอัตราจ้าง
ธุรการแผนกวิชา
นายวิษณุ โสมเกตรินทร์
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
นายเจตดิลก ปักโคสัง
ครูอัตราจ้าง
กิจกรรมแผนกวิชา