คณะครู แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายสุริยา ขระณีย์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชา

นายเฉลิมชัย  ศรีลาพร
ครู อันดับ คศ.1
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา
นายพิษณุ คงเกิด
ครูอัตราจ้าง
วิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชา
นายสุนทร วิเชียรศรี
ครูอัตราจ้าง
พัสดุแผนกวิชา
นายสุริยา มาสงค์
ครูอัตราจ้าง
วิชาการแผนกวิชา
นายวีระพงษ์ ชาชิโย
ครูอัตราจ้าง
ปกครอง/สวัสดิการแผนก
นายสิวนัฐ  พลทิพย์
ครูอัตราจ้าง
กิจกรรมแผนกวิชา
นางสาวเกษวรา พลเยี่ยม
ครูอัตราจ้าง
ธุรการแผนกวิชา