คณะครู แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายสุริยา ขระณีย์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวสาคร น้อมระวี
ครู อันดับ คศ.1
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา
นายสรชัช ภูจ่าพล
ครู อันดับ คศ. 2
กิจกรรมแผนกวิชา
นายสุริยา มาสงค์
ครูอัตราจ้าง
วิชาการแผนกวิชา
นายสุนทร วิเชียรศรี
ครูอัตราจ้าง
พัสดุแผนกวิชา
นายพิษณุ คงเกิด
ครูอัตราจ้าง
วิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชา
นายวีระพงษ์ ชาชิโย
ครูอัตราจ้าง
ปกครอง/สวัสดิการแผนก
นางสาวเกษวรา พลเยี่ยม
ครูอัตราจ้าง
ธุรการแผนกวิชา