คณะครู แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

นายอดุลย์ ถามุลตรี
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชา

นายอนุชา นินนันท์
ครู อันดับ คศ.1
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา
นายสราวุฒิ วงสุเพ็ง
ครูอัตราจ้าง
พัสดุแผนกวิชา
นายทรงฤทธิ์ สิทธิจันทร์
ครูอัตราจ้าง
ทวิภาคีแผนกวิชา
นางโสภาวรรณ สุดเฉลียว
ครูอัตราจ้าง
ธุรการ/สวัสดิการแผนกวิชา
นายไกรศร สิงหาศรี
ครูอัตราจ้าง
งานวิจัยฯแผนกวิชา
นายศราวุธ  อนุไพร
ครูอัตราจ้าง
กิจกรรมแผนกวิชา
นายสุภักษร ดิษฐ์เจริญ
ครูอัตราจ้าง
วิชาการแผนกวิชา