คณะครู แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

นายอดุลย์ ถามุลตรี
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชา

นายอนุชา นินนันท์
ครู อันดับ คศ.1
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา
นายสราวุฒิ วงสุเพ็ง
ครูอัตราจ้าง
พัสดุแผนกวิชา
นายทรงฤทธิ์ สิทธิจันทร์
ครูอัตราจ้าง
ทวิภาคีแผนกวิชา
นายไกรศร สิงหาศรี
ครูอัตราจ้าง
งานวิจัยฯแผนกวิชา
นายศราวุธ  อนุไพร
ครูอัตราจ้าง
กิจกรรมแผนกวิชา
นายสุภักษร ดิษฐ์เจริญ
ครูอัตราจ้าง
วิชาการแผนกวิชา