งานการเงิน

คณะผู้รับผิดชอบงาน

นายไพฑูรย์ เรืองเพ็ง
หัวหน้างานการเงิน

นายสุริยา  ขระณีย์
ผู้ช่วยงานหัวหน้าการเงิน

นายเอกชัย มีสุข
ผู้ช่วยงานหัวหน้าการเงิน

นายอนุชา  นินนันท์
ผู้ช่วยงานหัวหน้าการเงิน

 

นายพินิจ  ทิพนัส
ผู้ช่วยงานหัวหน้าการเงิน

นางสาวยุวดี แดนขนาน
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวสุพัตรา หาญโญ
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวนรีกานต์ ยอดรัก
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวสุวนันท์  พิมพ์ดี
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  1. จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณดำเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงินและการโอนเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  2. รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบรายงานการเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

  3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  4. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

  5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

  7. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

  8. เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย