งานการเงิน

คณะผู้รับผิดชอบงาน

นายไพฑูรย์ เรืองเพ็ง
หัวหน้างานการเงิน

นายสุริยา  ขระณีย์
ผู้ช่วยงานหัวหน้าการเงิน

นายเอกชัย มีสุข
ผู้ช่วยงานหัวหน้าการเงิน

นายอนุชา  นินนันท์
ผู้ช่วยงานหัวหน้าการเงิน

 

นายพินิจ  ทิพนัส
ผู้ช่วยงานหัวหน้าการเงิน

นางสาวยุวดี แดนขนาน
เจ้าหน่าที่งานการเงิน

นางสาวสุพัตรา หาญโญ
เจ้าหน่าที่งานการเงิน

นางสาวนรีกานต์ ยอดรัก
เจ้าหน่าที่งานการเงิน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  1. จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณดำเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงินและการโอนเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  2. รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบรายงานการเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

  3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  4. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

  5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

  7. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

  8. เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย