งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

คณะผู้รับผิดชอบงาน

 

นายพิชิต ราตรีสุข
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายนพพร กอผจญ
ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายอภิสิทธิ์ จิตเที่ยง
ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายจรูญวิศิษฏ์ สังสะนา
ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายจรูญศักดิ์ บุษบา
ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ว่าที่ ร.อ. เกษดา สดมพฤกษ์
ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นางสาวสาคร น้อมระวี
ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นางสาวฉันทิกา วาทีภักดิ์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษาตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์กรเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อชท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน

 3. จัดดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์

 5. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร

 6. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ และศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา

 7. ควบคุมการดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง

 8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา

 9. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับ

 11. ดูแลบำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย