งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

คณะผู้รับผิดชอบงาน

นายวัชรพงศ์  ดอนแถลง
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายอุทัย  พานกุล
ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นางสาวชลิดา  วิทยารุ่งเรืองศรี
ครูที่ปรึกษาองค์การ ฯ

นางสาวรัชตา  สุวรรณษา
ครูที่ปรึกษาองค์การ ฯ

นายพิชิต  ราตรีสุข
ผู้ช่วยหัวหน้างาน (งานลูกเสือ)

นายนิติศักดิ์  ศรีวัฒนา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน (งานลูกเสือ)

นางสาวทิวาพร  แก้วเสถียร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน (งานลูกเสือ)

นายนพพร กอผจญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน (งานดนตรี)

นายอภิสิทธิ์ จิตเที่ยง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน (งานกีฬา)

นายจรูญศักดิ์ บุษบา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน (งานกีฬา)

ว่าที่ ร.อ. เกษดา  สดมพฤกษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน (งานนักศึกษาวิชาทหาร)

นางสาวสุพัตรา  บุญเพ็ง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน (งานคุณธรรม)

นางจารุณี  แก้วหาดี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ครูที่ปรึกษาชมรม)

นายธีรนันท์  ศิลาคะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ครูที่ปรึกษาชมรม)

นายจักรพันธ์  หันประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ครูที่ปรึกษาชมรม)

นายสัตยา  นันดี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ครูที่ปรึกษาชมรม)

นายศราวุธ  อนุไพร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ครูที่ปรึกษาชมรม)

นายคงฤทธิ์  สอนแสง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ครูที่ปรึกษาชมรม)

นายสุระชัย  ศิริเกษ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ครูที่ปรึกษาชมรม)

นางสาวกานต์ชนา  อันศรีวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ครูที่ปรึกษาชมรม)

นายธนโชค  ศิลาเกตุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ครูที่ปรึกษาชมรม)

นายเจตดิลก  ปักโคสัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ครูที่ปรึกษาชมรม)

นางสาวเยาวลักษณ์  พิมพ์ทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ครูที่ปรึกษาชมรม)

นายนราธิป  ศิริเกตุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ครูที่ปรึกษาชมรม)

นายภาคภูมิ  คำมี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ครูที่ปรึกษาชมรม)

นายเกียรติศักดิ์  สีคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ครูที่ปรึกษาชมรม)

นางสาวชลนรา  หรพริ้ง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ครูที่ปรึกษาชมรม)

นางสาวอริสา  วิชาผา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ครูที่ปรึกษาชมรม)

นางสาวปรียาพร  สิงห์สาร์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ครูที่ปรึกษาชมรม)

นางสาวฉันทิกา วาทีภักดิ์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษาตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์กรเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อชท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน

 3. จัดดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์

 5. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร

 6. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ และศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา

 7. ควบคุมการดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง

 8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา

 9. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับ

 11. ดูแลบำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย