งานทะเบียน

คณะผู้รับผิดชอบงาน

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

 1. จัดหาแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน

 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา การตรวจหลักฐานต่างๆ

 3. ดำเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา และเข้ารับการฝึกอบรม

 4. ดำเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังกำหนดการขอพักการ

 5. เรียนการขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษาและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

 6. จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา

 7. ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบที่ต้องสอบแก้ตัว สอบทดแทน การพ้นสภาพเป็นนักเรียนนักศึกษา เพื่อรายงานให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยทราบและพิจารณาและ/หรือผู้ที่เกี่ยว
  ข้องทราบควรแก่กรณี

 8. ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล จัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ (PR) เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 9. รับผลการประเมินผลการเรียนประจำภาคเรียน ซึ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอนุมัติแล้ว บันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน

 10. ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกสำเนาระเบียน

 11. แสดงผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียน ประกาศนียบัตรและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 12. รับและดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องต่างๆ ของนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงาน

 13. ทะเบียน เช่น การลาออก การพักการเรียน การโอน ย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล วัน เดือน ปีเกิด เป็นต้น

 14. ส่งแบบสำรวจและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน รวมทั้งรายงานการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทราบ

 15. จัดระเบียบและระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและ

 16. เอกสารอื่น ๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ

 17. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

 18. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา

 19. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

 20. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

 21. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย