งานบุคลากร

คณะผู้รับผิดชอบงาน

นางสาวพิยะดา วินธิมา
เจ้าหน้าที่งานบุคคลากร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

 1. แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

 2. จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา

 3. จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา

 4. ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการและการลาของบุคลากรในสถานศึกษา

 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา

 6. ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทนและการจัดทำสมุดบันทึกผลงาน และคุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา

 7. การดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา

 8. การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา

 9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

 10. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

 11. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย