งานบุคลากร

คณะผู้รับผิดชอบงาน

นางสาวสุพัตรา สุวรรณชัยรบ
หัวหน้างานบุคลากร

นายสุรชัย  พิจุลย์
ผู้ช่วยงานบุคลากร

นายพิชาภพ  ฉันวิจิตร
ผู้ช่วยงานบุคลากร

นางสาววณฐมน  แสงอาษา
ผู้ช่วยงานบุคลากร

นางสาวพนัดดา เที่ยงอารมย์
ผู้ช่วยงานบุคลากร

นายนิติศักดิ์  ศรีวัฒนา
ผู้ช่วยงานบุคลากร

นางสาวอริสา  วิชาผา
ผู้ช่วยงานบุคลากร

นางสาวชลิดา  วิทยารุ่งเรืองศรี
ผู้ช่วยงานบุคลากร

นางสาวศิรประภา  พรมสำโรง
ผู้ช่วยงานบุคลากร

นายธนวัตร  ลาขุมเหล็ก
ผู้ช่วยงานบุคลากร

นางสาวสิริมน นามมณี
เจ้าหน้าที่งานบุคคลากร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

 1. แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

 2. จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา

 3. จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา

 4. ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการและการลาของบุคลากรในสถานศึกษา

 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา

 6. ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทนและการจัดทำสมุดบันทึกผลงาน และคุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา

 7. การดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา

 8. การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา

 9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

 10. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

 11. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย