งานประกันคุณภาพและมาตรฐานคุณการศึกษา

คณะผู้รับผิดชอบงาน

นางบุณยดา ปัญญาไว
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายวาทยุทธ ไชยสิงห์
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ ฯ

นายสรรค์  สุดเฉลียว
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ ฯ

นางสาวเยาวลักษณ์  พิมพ์ทอง
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ ฯ

นางสาวสุภาวิณี  กอผจญ
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ ฯ

นางสาวเกษวรา พลเยี่ยม
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ ฯ

นางสาวมาริษา  แสงมล
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ ฯ

นางสาวพิชญามาศ รักษาชาติ
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ ฯ

นายศราวุธ อนุไพร
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ ฯ

นายนราธิป  ศิริเกษ
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ ฯ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

  2. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

  3. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชาและงานต่างๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

  4. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและรับรองคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา

  5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
    สถานศึกษา

  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

  7. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย