งานพัสดุ

คณะผู้รับผิดชอบงาน

นายประทีป อภัยแสน
หัวหน้างานพัสดุ

นายวิศิษฏ์ ปัญญาไว
ผู้ช่วยงานพัสดุ

นายวงศกร  ชินโย
ผู้ช่วยงานพัสดุ

นายพนม  ทิพย์เหลือง
ผู้ช่วยงานพัสดุ

นายพิทักษ์  อุทสาร
ผู้ช่วยงานพัสดุ

นายอภิสิทธิ์  จิตเที่ยง
ผู้ช่วยงานพัสดุ

นายนิตินัย  จรรยายงค์
ผู้ช่วยงานพัสดุ

นายรุ่งเรือง  ธรรมโร
ผู้ช่วยงานพัสดุ

นายณธกร  สองสนิท
ผู้ช่วยงานพัสดุ

นายประสิทธิ์  วงศรีเทพ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางวิลาวรรณ นาคเอก
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวชนิดา เลิศบรรหาร
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

 1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา และการเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ

 2. จัดทำทะเบียยนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา

 3. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

 4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

 5. ควบคุม ดูแล ปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้

 6. ให้คำแนะนำ ชี้แจงอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

 7. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

 8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

 9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

 10. ดูแลบำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย