งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

สรุปผลการรายงานการวิจัยในชั้นเรียน (5 บท) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

คณะผู้รับผิดชอบงาน

นายปรีชา  หงส์ผาแก้ว
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายทองหล่อ  พามนตรี
ผู้ช่วยงานวิจัย ฯ

นายบุญเลิศ  พรมมงคล
ผู้ช่วยงานวิจัย ฯ

นายเพชร   ตันสังวรณ์
ผู้ช่วยงานวิจัย ฯ

นายวินัย  สรรพวงค์
ผู้ช่วยงานวิจัย ฯ

นายอุทัย  พานกุล
ผู้ช่วยงานวิจัย ฯ

นายสัตยา  นันดี
ผู้ช่วยงานวิจัย ฯ

นางจารุณี  แก้วหาดี
ผู้ช่วยงานวิจัย ฯ

นายปัญจะ  ใจนุกูล
ผู้ช่วยงานวิจัย ฯ

นายณธกร  สองสนิท
ผู้ช่วยงานวิจัย ฯ

นายอนุชิต  สิงห์จันทร์
ผู้ช่วยงานวิจัย ฯ

นายนิตินัย  จรรยายงค์
ผู้ช่วยงานวิจัย ฯ

นางสาวชลนรา หรพริ้ง
ผู้ช่วยงานวิจัย ฯ

นายจักรพงษ์  ต่อโชติ
ผู้ช่วยงานวิจัย ฯ

นายเมธนาสรณ์  โสรถาวร
ผู้ช่วยงานวิจัย ฯ

นางสาววรางคณา  บุญส่ง
ผู้ช่วยงานวิจัย ฯ

นางสาวลำดวน แสงกุล
เจ้าหน้าที่งานวิจัย ฯ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  1. พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพและประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น

  2. วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา

  3. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สื่อ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหารและการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา

  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

  5. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย