งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

วิธีการปรับปรุงข้อมูลก่อนจบการศึกษา่ของ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 (V-COP)

วิธีการนำเข้าข้อมูลศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา ของ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 (V-COP)

คณะผู้รับผิดชอบงาน

นายอนุภัทร  ศรีทอง
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายศราวุธ  ขระณีย์
ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายสัตยา  นันดี
ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายอนุสรณ์  เฉลิมแสน
ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายทศพร  ศรีคำภา
ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายธานินทร์ อะระหัง
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

นางสาวนิติลักษณ์ แก้วสำโรง
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

 1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทำและบริการข้อมูลและสารสนเทศ เกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร
  งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียนและข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่างๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 2. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา และ การประกอบอาชีพ

 3. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 4. กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 5. ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา

 6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

 7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

 8. ดูแล บำรุง รักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย