งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

วิธีการปรับปรุงข้อมูลก่อนจบการศึกษา่ของ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 (V-COP)

วิธีการนำเข้าข้อมูลศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา ของ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 (V-COP)

คณะผู้รับผิดชอบงาน

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

 1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทำและบริการข้อมูลและสารสนเทศ เกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร
  งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียนและข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่างๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 2. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา และ การประกอบอาชีพ

 3. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 4. กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 5. ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา

 6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

 7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

 8. ดูแล บำรุง รักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย