งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

คณะผู้รับผิดชอบงาน

นางวราภรณ์  เวียงชัยภูมิ
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นางสาวรัชตา  สุวรรณษา
ผู้ช่วยงานสวัสดิการ ฯ

นายวรวัฒน์  ศิริเวช
ผู้ช่วยงานสวัสดิการ ฯ

นายรุ่งเรือง  ธรรมโร
ผู้ช่วยงานสวัสดิการ ฯ

นางสาวสาคร  น้อมระวี
ผู้ช่วยงานสวัสดิการ ฯ

นายวิษณุ  โสมเกตรินทร์
ผู้ช่วยงานสวัสดิการ ฯ

นายวิทยา  ชมภูมาศ
ผู้ช่วยงานสวัสดิการ ฯ

นายทศพล  สุภาพ
ผู้ช่วยงานสวัสดิการ ฯ

นางสาววาสนา  จินดา
ผู้ช่วยงานสวัสดิการ ฯ

นางสาวพิชญามาศ  รักษาชาติ
ผู้ช่วยงานสวัสดิการ ฯ

นายอนุรักษ์  หมื่นสา
ผู้ช่วยงานสวัสดิการ ฯ

นายศุภชัย  จอมคำสิงห์
ผู้ช่วยงานสวัสดิการ ฯ

นางสาวพนัดดา เที่ยงอารมณ์
ผู้ช่วยงานสวัสดิการ ฯ

นางสาวปิ่นนรา ยลถวิล
ผู้ช่วยงานสวัสดิการ ฯ

นางสาวปรียาพร  สิงห์สาร์
ผู้ช่วยงานสวัสดิการ ฯ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  1. จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการต่างๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่มการทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกันอุบัติเหตุ การทำอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่างๆ การตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  2. จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา

  4. ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่างๆ ทั้งการป้องกันและรักษา

  5. จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแล การเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

  6. จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการ

  7. ให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี

  8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

  9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติตามลำดับขั้น

  10. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย