งานอาคารสถานที่

คณะผู้รับผิดชอบงาน

สิบเอก สมพร หอมอินทร์
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายฉัตรชัย  เซ็นกลาง
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

นายพิทักษ์  อุทสาร
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

นายกิตติพงษ์  อาจมูลลา
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

นายวินิช โสระศรี
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

นายนิตินัย  จรรยายงค์
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

นายนัฐพงค์  สร้อยสุวรรณ
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

นายวิศิษฐ์  ปัญญษไว
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

นายพงษ์อนันต์ อนัตภักดิ์
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

นางสาวพรกมล ผ่องศาลา
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

นายบุญถิ่น  บัวชุม
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

นายวิทยา  ชมพูมาศ
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

นายรัตนศักดิ์  ผาสุข
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

นายวรวัฒน์  ศิริเวช
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

นายวิษณุ  โสมเกตรินทร์
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  1. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและการดำเนินเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  2. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมพัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา

  3. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ

  4. ให้คำแนะนำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

  5. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและการดำเนินการ ทำลายเอกสารตามระเบียบ

  6. ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

  7. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย