งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

คณะผู้รับผิดชอบงาน

นายวิโรจน์ อรัญโชติ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายทองหล่อ พามนตรี
ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางณัฏฐา จงใจภักดิ์
ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายอนุสรณ์ เฉลิมแสน
ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ว่าที่ ร.ต. พลวัฒน์ วงษ์ถวิล
ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายปัญจพล  แก้วมูล
ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายกิตติพงษ์ อาจมูลลา
ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายสัตยา นันดี
ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายจักรพงษ์ ต่อโชติ
ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวมาริษา แสงมล
ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายสราวุฒิ วงสุเพ็ง
ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายทองพูน  สุขรัตน์
ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายทรงฤทธิ์  สิทธิจันทร์
ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวอารีย์  กรุณา
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  1. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้

  2. จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ

  3. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถาน

  4. ประกอบการและมีการวัดผลประเมินผล ควบคุม กำกับดูแล และการแก้ปัญหาต่างๆ ประชุม สัมมนา ครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

  5. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียน นักศึกษา

  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

  7. ดูแล บำรุง รักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย