งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

คณะผู้รับผิดชอบงาน

นางสาวเจมใจ  สระใหญ่
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาวพรนภา สินอ้วน
ผู้ช่วยงานแนะแนว ฯ

นายสุรพล  พลเยี่ยม
ผู้ช่วยงานแนะแนว ฯ

นางวราภรณ์  เวียงชัยภูมิ
ผู้ช่วยงานแนะแนว ฯ

ว่าที่ ร.ต.รัฐบดินทร์  กลิ่นเกษร
ผู้ช่วยงานแนะแนว ฯ

นายสรรค์ สุดเฉลียว
ผู้ช่วยงานแนะแนว ฯ

นายธนะชัย วรรณดี
ผู้ช่วยงานแนะแนว ฯ

นายสุเมธา พันชารี
ผู้ช่วยงานแนะแนว ฯ

นายนราธิป ศิริเกตุ
ผู้ช่วยงานแนะแนว ฯ

นายเอกพจน์  นาทสีทา
ผู้ช่วยงานแนะแนว ฯ

นางสาวชฎาลักษณ์ พละศรีลา
ผู้ช่วยงานแนะแนว ฯ

นายพิษณุ  คงเกิด
ผู้ช่วยงานแนะแนว ฯ

นายสวีระพงษ์  ชาชิโย
ผู้ช่วยงานแนะแนว ฯ

นายพีระพล ประวันเนย์
ผู้ช่วยงานแนะแนว ฯ

นายทรงฤทธิ์  สิทธิจันทร์
ผู้ช่วยงานแนะแนว ฯ

นางสาวศิรประภา พรมสำโรง
ผู้ช่วยงานแนะแนว ฯ

นางสาววาสนา  จินดา
ผู้ช่วยงานแนะแนว ฯ

นางสาวเกษวรา  พลเยี่ยม
ผู้ช่วยงานแนะแนว ฯ

นายสัตยา นันดี
ผู้ช่วยงานแนะแนว ฯ

นายเกียรติศักดิ์ สีคำ
ผู้ช่วยงานแนะแนว ฯ

นางสาวกลมเกลียว สุขมล
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว ฯ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

 1. ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัย ข้อบังคับ

 2. จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 3. ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

 4. บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพและจัดหางานนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 6. สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน

 7. ดำเนินการแนะแนวอาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ

 8. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษาติดตามการมีงานทำการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพและการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

 9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาชีพ

 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

 11. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย