งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

คณะผู้รับผิดชอบงาน

นายสุเทพ ฉวีจันทร์
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

ว่าที่ ร.ต. ธวัชชัย  พาดฤทธิ์
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ ฯ

นายรุ่งเรือง ธรรมโร
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ ฯ

นายจรูญศักดิ์ บุษบา
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ ฯ

นายอิสระ  วรนาม
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ ฯ

นายบรรจง  ชัยถาวร
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ ฯ

นายอภิสิทธิ์  จิตเที่ยง
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ ฯ

นายวัชรพงศ์  ดอนแถลง
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ ฯ

นายอนุชา  นินนันท์
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ ฯ

นายพิชิต  ราตรีสุข
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ ฯ

นายเฉลิมชัย  ศรีลาพร
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ ฯ

นางสาวพรนภา สินอ้วน
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ ฯ

นายชิติพัทธ์  สุขเกษมศิลป์
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ ฯ

นางสุพัตรา  สุวรรณชัยรบ
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ ฯ

นายนิตินัย จรรยายงค์
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ ฯ

นายนิเทศก์  แก้วไกรสร
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ ฯ

ว่าที่ ร.อ. เกษดา สดมพฤกษ์
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ ฯ

นายนราธิป ศิริเกตุ
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ ฯ

นายภาคภูมิ คำมี
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ ฯ

นายสุเมธา พันธชารี
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ ฯ

นายเอกวิทย์  หมอกมัว
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ ฯ

นายนิพนธ์  บุญโชติ
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ ฯ

นางสาวชลนรา  วิชาผา
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ ฯ

นางสาวอริสา  วิชาผา
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายสาวปรียาพร  สิงห์สาร์
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ ฯ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

 1. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติประจำปี

 2. ดำเนินโครงการตามพระราชดำริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 3. ดำเนินโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ ๑๐๘ อาชีพ เป็นต้น

 4. ดำเนินโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ

 5. ดำเนินการจัดกิจกรรมและให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะ

 6. บริการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่นๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย

 7. เผยแพร่องค์ความรู้ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานทำและการประกอบอาชีพ

 8. ดำเนินงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปรามสารเสพติด งานแก้ปัญหา ป้องกันโรคเอดส์ งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

 9. ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพ ให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านสื่อมวลชนต่างๆ

 10. ติดตามการประเมินผล การฝึกอบรมและประสานความร่วมมือ และผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำ ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการอบรม

 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติตามลำดับขั้น

 12. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย