ผู้บริหารวิทยาลัยปัจจุบัน

นายอาคม  จันทร์นาม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

 

นายบรรจง  จำพร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากร

 

นายบัญชา  หวานใจ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นายประสิทธิ์  พ้องเสียง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

นายชกรณ์เกียรติ  สิทธิจันทร์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา