ผู้บริหารวิทยาลัยปัจจุบัน

นายอาคม  จันทร์นาม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

 

นายจิตรกร  จันทร์เสละ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นายจำเนียร  สุมาริธรรม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นายบรรจง  จำพร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

นายชกรณ์เกียรติ  สิทธิจันทร์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา