ผู้บริหารวิทยาลัยปัจจุบัน

นายอาคม  จันทร์นาม
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

 

นายสิทธิรัตน์ มิรัตนไพร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากร

 

นายประสิทธิ์  พ้องเสียง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นายปริญญา  คำชาย
   รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

นายทวีเกียรติ  จันทะ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา