ทำเนียบผู้อำนวยการ

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ว/ด/ป ที่ดำรงตำแหน่ง ผอ.วท.รอ.

1

นายยงยุทธ

นุกุลการ

ครูใหญ่

15 ตุลาคม 2481

25 ตุลาคม 2483

2

นายสมัคร

จุลนิล

ครูใหญ่

25 กันยายน 2483

5 สิงหาคม 2493

3

นายสกุล

ชื่นเย็น

ครูใหญ่

1 กันยายน 2493

10 กันยายน 2495

4

นายสำราญ

โนนทวงศ์

ครูใหญ่

22 กันยายน 2495

11 กรกฎาคม 2499

5

นายประพงษ์

กลางท่าไค่

ครูใหญ่

12 กันยายน 2499

21 ตุลาคม 2500

6

นายสุข

แก้วขวัญข้า

ครูใหญ่

22 ตุลาคม 2500

7 มิถุนายน 2502

7

นายวิทูรย์

ชำนิประศาสน์

อาจารย์ใหญ่

8 มิถุนายน 2502

1 ตุลาคม 2517

8

นายขวัญธนะ

กระต่ายทอง

อาจารย์ใหญ่

7 ตุลาคม 2517

1 เมษายน 2519

9

นางสาวอังกาบ

วนรมย์

ผู้อำนวยการ

1 เมษายน 2519

2 กรกฎาคม 2523

10

นายเอนก

จูจันทร์

ผู้อำนวยการ

2 กรกฎาคม 2523

15 กรกฎาคม 2528

11

นายศุภร

บุญเนาว์

ผู้อำนวยการ

8 ตุลาคม 2528

15 เมษายน 2529

12

นายบุญธพ

อายุวัฒน์

ผู้อำนวยการ

15 เมษายน 2529

27 เมษายน 2530

13

นายไพบูลย์

ภูงามทอง

ผู้อำนวยการ

27 เมษายน 2530

1 ธันวาคม 2535

14

นายถาวร

ชุปวา

ผู้อำนวยการ

2 ธันวาคม 2535

19 ธันวาคม 2539

15

นายไพบูลย์

ภูงามทอง

ผู้อำนวยการ

19 ธันวาคม 2539

30 กันยายน 2540

16

นายทรงสวัสดิ์

ทิพย์คงคา

ผู้อำนวยการ

2 มกราคม 2541

30พฤศจิกายน 2541

17

นายเจริญ

หาญพยัคฆ์

ผู้อำนวยการ

30 พฤศจิกายน 2541

30 กันยายน 2545

18

นายประสาท

รังสิกรรพุม

ผู้อำนวยการ

6 มกราคม 2546

30 กันยายน 2550

19

นายอดุลชัย

โคตะวีระ

ผู้อำนวยการ

22 ตุลาคม 2550

21 ตุลาคม 2558

20

นายรังสิต

วงษ์แก้ว

ผู้อำนวยการ

22 ตุลาคม 2558

30 กันยายน 2561

21

นายสิระพงศ์

ชูวงศ์เลิศ

ผู้อำนวยการ

21 ธันวาคม 2561

30 กันยายน 2563

22

นายอาคม

จันทร์นาม

ผู้อำนวยการ

2 พฤศจิกายน 2563

ปัจจุบัน