ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ชื่อผลงาน ระบบควบคุมเครื่องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอัจฉริยะ ได้รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง คะแนน 83.21