ประเภทที่ 2. สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ชื่อผลงาน เครื่องตัดหญ้านั่งขับอเนกประสงค์ ได้รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง คะแนน 61.9