ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ชื่อผลงาน เครื่องตัดหญ้าพร้อมจัดเก็บบังคับวิทยุ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1