ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ชื่อผลงาน เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพโซล่าเซลล์ ด้วยชุปเปอร์คาปาซิเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ