ประเภทที่ 4. สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร ชื่อผลงาน S.Cap เพิ่มประสิทธิภาพโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ได้รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง คะแนน 85.92