ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว ชื่อผลงาน ระบบควบคุมเครื่องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับรางวัลชนะเลิศ