ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ชื่อผลงาน อุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัสในเหรียญและธนบัตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ