ผลงานทางวิชาการครู

คุณครูสวัสดิ์ ปาปะเก
ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

เอกสารประกอบการสอน วิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ รหัส 2104-2008 (ผู้สอน นายสวัสดิ์  ปาปะเก)

คุณครูพนิตพร กลางประพันธ์
ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

เอกสารประกอบการสอน  ผู้สอน นางพนิตพร กลางประพันธ์

คุณครูประทีป  อภัยแสน
ครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

คุณครูอารยา  พัฒนจักร
ครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

เอกสารประกอบการสอน วิชาพื้นฐานงานปูน รหัส 2106-1002 (ผู้สอน นางอารยา พัฒนจักร)