รายงานผลการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อความปลอดภัย” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด