ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานการส่งถ่ายพลังงานโดยน้ำมัน จำนวน 1 ชุด ชุดปฏิบัติการพื้นฐานการเคลื่อนที่โดยพลังลม จำนวน 1 ชุด และชุดปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาการส่ง ถ่ายพลังงานในระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2566 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานการส่งถ่ายพลังงานโดยน้ำมัน จำนวน 1 ชุด
ชุดปฏิบัติการพื้นฐานการเคลื่อนที่โดยพลังลม จำนวน 1 ชุด และชุดปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาการส่ง
ถ่ายพลังงานในระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2566
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกวดราคาซื่้อครุภัณฑ์ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ จำนวน 3 รายการ

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ชุดปฏิบัติการพื้นฐานการส่งถ่ายพลังงานโดยน้ำมัน

ชุดปฏิบัติการพื้นฐานการเคลื่อนที่โดยพลังงานลม

ชุดปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาการส่งถ่ายพลังงานในระบบอัตโนมัติ