แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ตราสัญลักษณ์แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน คือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลภายในโรงงาน หรือเครื่องกลที่มีขนาดใหญ่ เช่น เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส

วิสัยทัศน์ (Vision

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน มุ้งเน้นจัดการศึกษา ให้เกิดความเข็มแข็งในด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมความต้องการของตลาดแรงงานและก้าวทันเทคโนโลยี

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งความรู้ ระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการบริหาร

ครูผู้สอน

Teacher

นายจรูญศักดิ์ บุษบา
ครู อันดับ คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชา

นายวิโรจน์ อรัญโชติ
ครู อันดับ คศ.2
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา

นายโกศล ไชยโสดา
ครู อันดับ คศ.2
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ฯแผนกวิชา

นายปัญจะ ใจนุกูล
พนักงานราชการ
ผู้ช่วยงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ฯ

นายปัญจะ ใจนุกูล
พนักงานราชการ
ผู้ช่วยงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ฯ

นายนิเทศก์ แก้วไกรสร
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยธุรการแผนกวิชา

นายทองหล่อ พามนตรี
ครู อันดับ คศ.3
สวัสดิการแผนกวิชา

นายบุญเลิศ พรมมงคล
ครู อันดับ คศ.2
ผู้ช่วยพัสดุแผนกวิชา

นายนิติศักดิ์ ศรีวัฒนา
ครู อันดับ คศ.2
ผู้ช่วยปกครองแผนกวิชา

นายจักรพันธ์ หันประดิษฐ์
พนักงานราชการ
กิจกรรมแผนกวิชา

นายสมจิตร จอมคำสิงห์
ครู อันดับ คศ.3
ปกครองแผนกวิชา

นายจักรพงษ์ ภูวพันธ์สกุล
ครู อันดับ คศ.2
วิชาการแผนกวิชา

นายอนุสรณ์ เฉลิมแสน
พนักงานราชการ
พัสดุแผนกวิชา

นายสรรค์ สุดเฉลียว
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยกิจกรรมแผนกวิชา

แนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

Guidelines for further study and career

แนวทางการศึกษาต่อ

- ปวช. / ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน
- ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ครุศาสตร์เกี่ยวกับการสอนการอาชีพและสายอื่น ๆ
- ปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องจากปริญญาตรี
- ปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องจากปริญญาโท

แนวทางการประกอบอาชีพ

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรกลในโรงงาน
- ผู้ช่วยวิศวกร
- พนักงานรัฐและเอกชน
- ช่างควบคุมการผลิต
- เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เครื่องจักรกลต่าง ๆ
- ผู้ประกอบการ

ติดตามข่าวสารของแผนกวิชาได้ที่