แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ตราสัญลักษณ์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คือ สาขาที่มีความเกี่ยวข้องกับเครื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร อาทิเช่น การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การประกอบเครื่องขยายเสียง การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม การตรวจซ่อมโทรทัศน์ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการเขียนโปรแกรมคอนโทรลการทำงานแบบอัตโนมัติในหุ่ยนต์และในเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ถือว่าเป็นสาขาที่มีความเหี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก

วิสัยทัศน์ (Vision

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องนี้การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของตลาดแรงงาน

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งความรู้ ระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการบริหาร

ครูผู้สอน

Teacher

นายฤทธิรงค์ สุทธิบาก
ครู อันดับ คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชา

นายนพพร กอผจญ
ครู อันดับ คศ.2
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา

นางจารุณี แก้วหาดี
ครู อันดับ คศ.2
ผู้ช่วยธุรการแผนกวิชา

นางสาวสุภาวินี กอผจญ
พนักงานราชการ
ผู้ช่วยธุรการ/งานทะเบียนแผนก

นายธีรนันท์ ศิลาคะ
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยกิจกรรม/สื่อการสอนแผนกวิชา

 

นายเอกชัย ดีสุข
ครู อันดับ คศ.3
สวัสดิการแผนกวิชา

นางสาวชลิตา รุจิณรงค์
ครู อันดับ คศ.1
วิชาการ/งานครูที่ปรึกษาแผนกวิชา

ว่าที่ ร.อ.เกษดา สดมพฤกษ์
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยปกครองแผนกวิชา

นายไชยรัตน์ ทัชราพร
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยกิจกรรม/สื่อการสอนแผนกวิชา

นายฉัตรทนันท์ ผ่องศาลา
ครู อันดับ คศ.3
พัสดุแผนกวิชา

ว่าที่ ร.ต.รัฐบดินทร์ กลิ่นเกษร
พนักงานราชการ
วิจัยฯ /แนะแนวแผนกวิชา

นายปัญจพล แก้วมูล
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยสวัสดิการแผนกวิชา

แนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

Guidelines for further study and career

แนวทางการศึกษาต่อ

- ปวช. - ปวส. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- ปริญญาตรี/วิศวกรรมศาสตร์ เช่น สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม
- ปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องจากปริญญาตรี
- ปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องจากปริญญาโท

แนวทางการประกอบอาชีพ

- เจ้าหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศในหน่วยงานรัฐและเอกชน
- พนักงานรัฐและเอกชน
- ช่างเทคนิค สาขาอิเล็กทรอนิกส์ประจำหน่วยงานรัฐและเอกชน
- เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- ผู้ประกอบการ