แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ตราสัญลักษณ์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คือ สาขาที่มีความเกี่ยวข้องกับเครื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร อาทิเช่น การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การประกอบเครื่องขยายเสียง การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม การตรวจซ่อมโทรทัศน์ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการเขียนโปรแกรมคอนโทรลการทำงานแบบอัตโนมัติในหุ่ยนต์และในเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ถือว่าเป็นสาขาที่มีความเหี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก

วิสัยทัศน์ (Vision

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องนี้การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของตลาดแรงงาน

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งความรู้ ระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการบริหาร

ครูผู้สอน

Teacher

นายฤทธิรงค์ สุทธิบาก
ครู อันดับ คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 3-4

นางจารุณี แก้วหาดี
ครู อันดับ คศ.2
ผู่วยหัวหน้าแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 5-6

นายนพพร กอผจญ
ครู อันดับ คศ.2
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 1-2

นางสาวสุภาวินี กอผจญ
พนักงานราชการ
ธุรการแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 5-6

นายธีรนันท์ ศิลาคะ
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 1-2

 

นายเอกชัย ดีสุข
ครู อันดับ คศ.3
สวัสดิการแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 7-8

นางสาวชลิตา รุจิณรงค์
ครู อันดับ คศ.1
วิชาการแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 5-6

ว่าที่ ร.อ.เกษดา สดมพฤกษ์
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยปกครองแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 5-6

นายไชยรัตน์ ทัชราพร
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 1-2

นายฉัตรทนันท์ ผ่องศาลา
ครู อันดับ คศ.3
พัสดุแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 3-4

ว่าที่ ร.ต.รัฐบดินทร์ กลิ่นเกษร
พนักงานราชการ
วิจัยฯ /แนะแนวแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 7-8

นายปัญจพล แก้วมูล
ครูอัตราจ้าง
พัสดุแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 3-4

นายภูมินทร์  สรรพวงค์
ครูอัตราจ้าง
ประจำแผนกวิชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 3-4

แนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

Guidelines for further study and career

แนวทางการศึกษาต่อ

- ปวช. - ปวส. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- ปริญญาตรี/วิศวกรรมศาสตร์ เช่น สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม
- ปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องจากปริญญาตรี
- ปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องจากปริญญาโท

แนวทางการประกอบอาชีพ

- เจ้าหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศในหน่วยงานรัฐและเอกชน
- พนักงานรัฐและเอกชน
- ช่างเทคนิค สาขาอิเล็กทรอนิกส์ประจำหน่วยงานรัฐและเอกชน
- เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- ผู้ประกอบการ